Menu
Obec Vítanov
ObecVítanov

Co zajišťujeme...

Obecní úřad Vítanov zajišťuje tyto správní úkony:

 • Evidence obyvatel - přihlášení a odhlášení k trvalému pobytu
 • Ověřování dokumentů, ověřování podpisů
 • Czech point

Ověřování podpisů – legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Co si musíte pro ověření podpisu vzít sebou a předložit:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR
 • listinu, na které má být podpis ověřen

Správní poplatek: 30 Kč za ověření jednoho podpisu

Ověřování listiny – vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Co si musíte pro ověření listiny vzít sebou a předložit:

 • listinu, která má být ověřena
 • listinu, z níž byla listina k ověření pořízena

Správní poplatek: 30 Kč za ověření 1 stránky listiny

Upozornění !!

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Evidence obyvatel

Činnost evidence obyvatel je upravena:

 • Zákonem č. 133/2000Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou Ministerstva vnitra 296/2004 Sb.

Všechny doklady se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k vlastníkovi nemovitosti. Právo užívat objekt (byt, dům, část domu apod.) vyplývá například z vlastnictví objektu, nájemního práva, členství v družstvu, věcného břemene užívání a podobně. Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj, nikoliv právo.

Změna trvalého pobytu

Občan hlásí změnu trvalého pobytu osobně na úřadě v místě nového trvalého pobytu.

Co si musíte vzít sebou a předložit:

 • platný OP,
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu přímo na úřadě (ohlašovně pobytu). Oprávněná osoba předloží doklad o vlastnictví či doklad o oprávnění užívat dům, byt,
 • za osobu mladší 15 let provádí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce ( spolu s rodným listem dítěte, bez správního poplatku)
 • změnu trvalého pobytu může za občana provést i zmocněná osoba. Plná moc musí být úředně ověřená. Zmocněná osoba předkládá občanský průkaz, plnou moc, občanský průkaz zmocnitele a doklad k bydlení.

Při změně trvalého pobytu se platí správní poplatek v hotovosti  ve výši 50 Kč.

Další informace

 • Při změně trvalého pobytu Vám bude ustřižen roh občanského průkazu a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Do 15 dnů jste povinni si pořádat o nový občanský průkaz. Výměna občanského průkazu je v případě změny místa trvalého bydliště zdarma.
 • Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Vrátili jste se ze zahraničí a chcete se přihlásit k trvalému pobytu, jaké doklady musím doložit? 

Musíte doložit platný český cestovní pas, doklad o oprávněnosti užívání bytu ( výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu zaregistrovanou katastrálním úřadem nebo nájemní smlouvu). Pokud nejste vlastníkem bytu nebo domu, musí Vám vlastník nebo nájemce dát souhlas k přihlášení osobně na ohlašovně nebo na základě ověřené plné moci.

Stali jste se občanem České republiky a chcete se přihlásit k trvalému pobytu? 

Musíte doložit osvědčení o státním občanství ČR, doklad totožnosti a doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu ( výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva zaregistrovaná katastrálním úřadem nebo nájemní smlouvu). Pokud nejste vlastníkem bytu nebo domu, musí Vám vlastník nebo nájemce dát souhlas k přihlášení buď osobně na ohlašovně evidence obyvatel nebo na základě ověřené plné moci .

Chcete zrušit trvalý pobyt osobě, která v domě/bytě nebydlí?

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna na základě podané písemné žádosti oprávněné osoby a prokázání splnění podmínek pro zrušení trvalého pobytu.

Podmínky jsou dvě, první je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a druhá je neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem.

Co si musíte vzít sebou a předložit:

 • písemnou žádost
 • oprávněnost  k podání žádosti dokladem o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí nebo smlouva o nájmu).
 • dále musíte prokáza,  že se osoba na uvedené adrese dlouhodobě nezdržuje a neužívá ji – např. svědectvím sousedů.

Kde všude je potřeba nahlásit změnu trvalého bydliště?

Plyn, elektřina, internet

Při stěhování nezapomeňte odhlásit všechny služby, které nebudete s místem bývalého bydliště používat. Pokud budete služby přesouvat, zkuste nahlásit přesun, případně nahlaste aspoň změnu trvalého bydliště.

Katastrální úřad

Pokud vlastníte nějakou nemovitost, je potřeba nahlásit změnu trvalého bydliště i na příslušném katastrálním úřadě.

Dopravní inspektorát

Pokud vlastníte auto, je potřeba navštívit i dopravní inspektorát a nahlásit změnu trvalého bydliště i tam. Případně je třeba i změna v registru vozidel. Změnu si zařiďte rovnou i u řidičského průkazu, a to i přesto, že na něm trvalé bydliště není uvedeno.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Změnu trvalého bydliště je potřeba nahlásit i zdravotní pojišťovně. Stačí tam zajít s dvojící Potvrzení o změně + odstřižená občanka, nahlásit změnu a vyplnit jeden formulář.

Podnikatelé a živnostníci

Jako živnostník nebo podnikatel se musíte nahlásit ještě na Živnostenský úřad, Finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení.