Menu
Obec Vítanov
ObecVítanov

Historie a současnost obce

Obec Vítanov

Vítanov je malá obec ležící v malebné krajině Českomoravské vysočiny na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v nejtěsnějším kontaktním sousedství města Hlinska. Obcí protéká řeka Chrudimka. V oblasti řeky a jejího povodí, v němž jsou nejvýznamnější říčka Slubice a potok Vítanec, je několik zón ochrany přírody všech stupňů s chráněnými živočichy i rostlinami.

Obec sestává ze dvou místních částí Vítanov a Stan, ve kterých žije okolo 440ti stálých obyvatel a řada sezónních i stálých chalupářů. Její katastr se rozkládá na ploše 652 hektarů ve dvou katastrálních územích tj. Vítanov a Stan u Hlinska, z čehož připadá cca 170 ha na lesní porosty. Intravilán obce je položen v nadmořské výšce od 540 do 580 metrů nad mořem. Nejvyšší skalnatý vrch, zvedající se nad obcí, nese jméno Hradiště a má nadmořskou výšku 693 m.

Historie obce se datuje až do dávnověku, kdy na zmíněném vrchu Hradiště bylo vybudováno slovanské hradiště a vedla tudy starodávná obchodní stezka z východních Čech na Moravu, což logicky vytvořilo podmínky pro osídlení u řeky. Zmíněná lokalita Hradiště je chráněnou historickou památkou a ještě v minulém století se zde nacházely, při orbě na polích položených na svazích vrchu, střepy dávnověkých nádob.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353 a 1392, kdy patřila k Rychmburskému panství Smila Flašky z Pardubic. Místní část Stan v této době patřila benediktýnskému klášteru Podlažice. Minulost obce až do současnosti je samozřejmě úzce spjata s městem Hlinskem, pod jehož rychtářské právo spadala již od roku 1303.

Mapa

Za architektonické památky a pamětihodnosti je možno považovat kapličku Svaté Anny ve Vítanově a kapličku Svatého Jana Křtitele ve Stanu, ocelový most přes řeku Chrudimku pocházející z roku 1881, pomníky padlých a několik roubených chalup.

Největší devizou obce je čistá, malebná a krásná příroda, která odjakživa přitahovala turisty i malíře krajináře. Mezi nejvýznamnější patří známý český malíř František Kaván, který v roce 1904 koupil ve Vítanově stavení č.p. 55. Zde žil a tvořil až do roku 1922. Výsledkem jeho působení je dlouhá řada nádherných obrazů krajiny vysočiny zvláště z okolí Vítanova, které je možno shlédnout i v Národní galerii a jsou ozdobou i soukromých sbírek. 

Dopravní obslužnost v obci je zajištěna dvěma autobusovými zastávkami pro spojení s městem Hlinskem a novou vlakovou zastávkou na železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Obcí prochází silnice III/3436 a obec má přímé napojení na silnici I/34. Řeka Chrudimka je v intravilánu překlenuta třemi mosty, z nichž jeden je způsobilý i pro těžkou nákladní přepravu.

Obcí vedou dálkové pěší i cyklistické turistické trasy, jejichž bezpečná průchodnost obcí je zajištěna novým chodníkem podél sinice III/3436. Trasy procházející obcí mimo jiné zpřístupňují nedalekou architektonickou památku státního významu – skanzen Veselý Kopec.

Občanská vybavenost je na solidní úrovni. Je zde prodejna potravin, kulturní dům ve Stanu, starý hostinec U Vacků ve Vítanově, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, multifunkčním hřištěm a dětským hřištěm.

V obci pracuje několik společenských organizací podporovaných obcí, v prvé řadě Sportovní klub Vítanov, který má oddíly kopané všech věkových kategorií, dva oddíly Sboru dobrovolných hasičů  a Myslivecké sdružení Vítanov . Tyto organizace zajišťují za podpory obce, mimo svého hlavního poslání i řadu dalších kulturních a společenských akcí jako jsou fotbalové a hasičské soutěže, dětské dny, karnevaly, plesy, různé slavnosti a v neposlední řadě tradiční Masopustní maškaru, jejíž pořádání na Hlinecku je evidováno jako národní kulturní památka .

Vzhledem k těsné blízkosti města Hlinska, které skýtá zázemí po stránce kultury, zdravotnictví, služeb, zaměstnanosti, úřadu s rozšířenou působností atd., má obec, i při udržení své správní samostatnosti, vysoké předpoklady dalšího rozvoje a růstu. Obec je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi - elektro, plyn, vodovod, splašková kanalizace.